Hướng dẫn những người mới luật cược xiên

Hướng dẫn những người mới luật cược xiên

Cược xiên chính là một lọai cược kết hợp tối thiểu 3 trận đấu được lựa chọn trong một vé cựơc chỉ với một khoảnn tiền cựơc. Nếu như tất cả những trận đấu đều thắng thì vé cựơc tổng hợp thắng và sẽ được thanh tóan cùng với tỷ lệ của 2 lựa chọn đó nhân cùng với nhau. Nếu như một (hoặc nhiều) trận đấu lựa chọn thua thì vé cược xâu/ xiên thua.Tại Fun88 nếu bạn có một (hoặc nhiều) trận đấu lựa chọn bị hoãn hoặc hủy thì tỷ lệ của trận đấu lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.

Cược tổng hợp

1. Cược tổng hợp Trixie bao gồm 4 cược với 3 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau, kết hợp 3 cặp đôi và 1 cặp ba. Bất kỳ 2 lựa chọn thắng mang lại khoản thắng cho người chơi.

Hướng dẫn những người mới luật cược xiên

xem thêm hướng dẫn đăng nhập fun88.

Nếu bất kỳ 2 trong các lựa chọn của người chơi thắng, 1 trong cặp cược đôi sẽ mang lại khoản thắng. Nếu cả 3 sự lựa chọn thắng, tất cả 3 cặp đôi và cặp tam sẽ mang lại khoản thắng. Nếu một (hoặc nhiều hơn) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược cho lựa chọn sẽ trở về 1.00.

2.Cược tổng hợp kiểu Yankee bao gồm 11 cược với 4 lựa chọn tại những sự kiện khác nhau, kết hợp 6 cặp đôi và 4 cặp tam và 1 cặp tứ. Bất kỳ 2 lựa chọn thắng nào cũng sẽ mang lại khoản thắng cho người chơi.

Nếu bất kỳ 3 lựa chọn nào thắng, 2 cặp cược đôi và 1 cặp ba sẽ mang lại khoản thắng. Nếu cả 4 lựa chọn thắng, tất cả 6 cặp đôi, 4 cặp ba và cặp tứ sẽ mang lại khoản thắng. Nếu một (hoặc nhiều hơn) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược sẽ trở về 1.00.

3.Cược tổng hợp kiểu Canada bao gồm 25 cược với 5 lựa chọn tại những sự kiện khác nhau, kết hợp 10 cặp đôi, 10 cặp tam, 5 cặp tứ và 1 cặp ngũ. Bất kỳ 2 lựa chọn thắng nào sẽ mang lại khoản thắng. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn nào thắng, 1 cặp cược đôi sẽ mang lại khoản thắng.

Nếu bất kỳ 4 lựa chọn nào thắng, 6 cặp cược đôi, 4 cặp ba và 1 cặp tứ sẽ mang lại khoản thắng. Nếu tất cả 5 lựa chọn thắng, thì 10 cặp đôi, 10 cặp ba, 5 cặp tứ và 1 cặp ngũ sẽ mang lại khoản thắng. Nếu một (hoặc nhiều hơn) lựa chọn bị hủy thì tỷ lệ cược cho lựa chọn sẽ trở về 1.00.

4.Cược tổng hợp kiểu Heinz bao gồm 57 cược với 6 lựa chọn tại những sự kiện khác nhau, 15 cặp dôi, 20 cặp tam, 1 cặp tứ, 6 cặp ngũ và 1 cặp lục. Bất kỳ hai lựa chọn thắng nào sẽ mang lại khoản thắng. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn nào thắng, 1 cặp cược đôi sẽ mang lại khoản thắng.

Nếu bất kỳ 5 lựa chọn nào thắng, thì tất cả 10 cặp đôi, 10 cặp ba, 5 cặp tứ và cặp ngũ sẽ mang lại khoản thắng. Nếu tất cả 6 lựa chọn thắng, tất cả 15 cặp đôi, 20 cặp ba, 15 cặp tứ, 6 cặp ngũ và 1 cặp lục sẽ mang lại khoản thắng. Nếu một (hoặc nhiều hơn) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược cho lựa chọn sẽ trở về 1.00.

5.Cược tổng hợp kiểu Super Heinz bao gồm 120 cược với 7 lựa chọn tại những sự kiện khác nhau, 21 cặp đôi, 35 cặp tam, 35 cặp tứ, 21 cặp ngũ, 7 cặp lục và 1 cặp thất. Bất kỳ hai lựa chọn thắng nào sẽ mang lại khoản thắng. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn nào thắng, 1 cặp cược đôi sẽ mang lại khoản thắng.

Hướng dẫn những người mới luật cược xiên 1

Nếu bất kỳ 6 lựa chọn nào thắng, thì 15 cặp đôi, 20 cặp tam, 3 cặp tứ, 21 cặp ngũ, 7 cặp lục và 1 cặp thất sẽ mang lại khoản thắng. Nếu một (hoặc nhiều hơn) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược cho lựa chọn sẽ trở về 1.00.

6.Cược tổng hợp kiểu Goliah bao gồm 247 cược với 8 lựa chọn tại những sự kiện khác nhau,kết hợp 28 cặp đôi, 56 cặp tam, 70 cặp tứ, 56 cặp ngũ, 28 cặp lục, 8 cặp thất và 1 cặp bát. Bất kỳ hai lựa chọn thắng nào sẽ mang lại khoản thắng. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn nào thắng, 1 cặp cược đôi sẽ mang lại khoản thắng.

Nếu bất kỳ 7 lựa chọn nào thắng, tất cả 21 cặp đôi, 35 cặp tam, 35 cặp tứ, 21 cặp ngũ, 7 cặp lục và 1 cặp thất sẽ mang lại khoản thắng. Nếu bất kỳ 8 lựa chọn nào thắng, tất cả 28 cặp đôi, 56 cặp tam, 70 cặp tứ, 56 cặp ngũ, 28 cặp lục, 8 cặp thất và 1 cặp bát sẽ mang lại khoản thắng. Nếu một (hoặc nhiều hơn) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược cho lựa chọn sẽ trở về 1.00.

 

Bài viết liên quan